Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tích cực trển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó tập trung cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Sẽ có bộ công cụ đo năng lực giáo viên và "sếp" giáo dục

Việc thiết kế thang đo của bộ công cụ dựa trên các năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo các chuẩn nghề nghiệp sửa đổi, chú trọng những năng lực cốt lõi, cần thiết nhất trong bối cảnh triển khai đổi mới giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông.


TOP